HEM 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hemşirelikte Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 311
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık eğitimi ile hasta eğitimini; yönetimin temelleri ile hemşirelik hizmetlerinde yönetime ilişkin temel kavramları ve kuramları öğrenmeleridir. Diğer taraftan anlatılan teorik bilgi ışığında; hemşirelik hizmeti veren personele liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hemşirenin eğitimci rolünü tanımlayabilecek,
  • 2. Gereksinime uygun sağlık eğitimi verebilecek,
  • 3. Eğitim araç gereci, teknoloji ve sunum tekniklerini kullanabilecek,
  • 4. Yönetim kavramının temellerini açıklayabilecek,
  • 5. Hemşirelik yönetimi ile ilgili prensipleri ve ilkeleri tanımlayabilecek,
  • 6. Hemşirelikte liderliği anlayıp, uygulayabilecek,
  • 7. Hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel değerleri açıklayabilecek
Tanımı Eğitim Kavramları, hemşirenin eğitimci rolü; yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavramları içerir. Eğitim ve yönetim kuram ve ilkelerini kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eğitimle ilgili Kavramlar Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
2 Sağlık Eğitimi Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
3 Hasta Eğitimi Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
4 Eğitim Süreci Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
5 Ölçme ve değerlendirme Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
6 Ölçme ve değerlendirme Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
7 Yönetimle İlgili Kavramlar ve Yönetim Süreci Organizasyon Teorileri ve Organizasyon İlkeleri Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
8 Stratejik Yönetim ve Değişim Yönetimi İletişim ve Çatışma Yönetimi/Toplantı ve Zaman Yönetimi Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
9 Ara Sınav
10 Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyonu Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
11 Hemşire İnsangücünün Planlanması ve Görevlendirme Sistemleri Hemşirelik Hizmetleri, Problem Çözme ve Karar Verme Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
12 Kalite Yönetim Sistemleri-Prosedür Oluşturma- Çalışan ve Hasta Güvenliği Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
13 Güç, Otorite, Etkileme, Hemşirelik ve Liderlik Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
14 Ekip Oluşturma ve Motivasyon Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
  • Taşocak G. (2003). Hasta Eğitimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
  • Koçel T ( 2003): İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 8. Baskı, Beta Basım Yayınevi, İstanbul.

Hocanın ders notları ve diğer basılı kaynaklar

Diğer Kaynaklar
  • Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital. (2011). Joint Commission International. Staff Qualifications and Education, Patient and Family Education U.S.A.

Rowland and Rowland (1997) Nursing Administration Handbook, 4. Edition, An Apsen Publication.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest