HEM 317 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Alanında Araştırma I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 317
Güz
5
2
6
11

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin; hemşirelik mesleğinde bilimsel araştırma yapmanın önemini kavraması, temel istatistiksel analizleri yapabilmesi, araştırmaları eleştirel değerlendirebilmesi, epidemiyolojide temel kavram ve yöntemleri bilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Hemşirelikte araştırmanın yeri ve önemini kavrayabilir,
  • 2. Araştırma makalesini temel ilkeler doğrultusunda eleştirel değerlendirebilir
  • 3. Araştırmalarda etik ilkeleri kavrayabilir,
  • 4. Araştırma verilerinin analizini yapabilir,
  • 5. Analiz sonuçlarınn grafik ve tablolarını oluşturabilir,
  • 6. Analiz sonucu elde edilen bulguları yorumlayabilir,
  • 7. Epidemiyoloji ve epidemiyolojideki temel kavramları tanımlayabilir,
  • 8. Epidemiyolojik yöntemlerin nerede, ne zaman, nasıl kullanacağını değerlendirebilir.
Tanımı Bu ders; Hemşirelikte araştırmanın önemi, araştırma ve etik, , araştırma sürecinin adımları, araştırma tasarımları, ölçüm araçlarında geçerlik ve güvenirlik, nicel araştırma raporunun eleştirel değerlendirilmesi, temel istatistik kavramları, araştırma verilerinin girişi, sunulması ve verilerin özetlenmesi, istatistik ve olasılık, hipotez sınamaları, epidemiyolojinin tanımı, epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, tanımlayıcı epidemiyoloji, nedensellik kavramı, deneysel epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi ve kaza epidemiyolojisi konularını kapsar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı -Bilimsel Yöntem ve Araştırma -Sağlık Alanında Biyoistatistik -Epidemioloji Nedir? Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
2 -Hemşirelikte Araştırmanın Önemi -Araştırma Verilerinin Toplanması -Sağlık ve Hastalığın Ölçülmesi-I Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
3 -Araştırma ve Etik -SPSS programına genel bakış -Sağlık ve Hastalığın Ölçülmesi-II Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
4 -Literatür Tarama, Bilgi Kaynakları ve Bilgi Kaynaklarına ulaşım -SPSS programında veri tabanı oluşturma ve veri girişi -Sağlık Göstergeleri, Epidemiyolojik Araştırmalar-I Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
5 -Araştırma Sürecinin Adımları I: Problemin Tanımı ve Önemi -Tanımlayıcı İstatistikler(frekans, aritmetik ortalama, tepe değeri,geometrik ortalama) -Epidemiyolojik Araştırmalar-II Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
6 -Araştırma Sürecinin Adımları II: Yöntem: Araştırmanın Amacı, Araştırma Soruları, Hipotezleri, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri -SPSS programında frekans tablosu, ortalama, mod, medyan, standart sapma hesaplaması- Epidemiyolojik Araştırmalar-III Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
7 -Araştırma Sürecinin Adımları II: Araştırma yöntemi; evren, örneklem ve örnekleme yöntemleri -Önemlilik Testleri I: İki ortalama arasındaki farkın önemlilik test, Mann Whitney U testi SPSS uygulaması - Epidemiolojide Nedensellik Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
8 ARA SINAV
9 -Araştırma Sürecinin Adımları II: Yöntem: Veri Toplama Yöntemleri ve Araçları -Önemlilik Testleri II- iki eş arasındaki farkın önemlilik testi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi SPSS uygulaması - Epidemioloji ve Koruma: Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar I Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
10 -Araştırma Sürecinin Adımları III: Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler -Önemlilik Testleri III: Ki kare (dört gözlü) Ki kare (çok gözlü), Bağımlı gruplarda ki kare SPSS uygulaması , - Epidemioloji ve Koruma: Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar II Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
11 -Tanımlayıcı Araştırma Tasarımlarıları -Önemlilik Testleri-IV: Pearson Korelasyon analizi, Spearman Korelasyon Analizi- SPSS uygulaması - Bulaşıcı Hastalıklar: Epidemiolojisi, Sürveyansı ve Yanıtı I Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
12 -Deneysel ve Yarı Deneysel Araştırma Tasarımları -Varyans analizi (tek yönlü ) -Kruskal -Wallis Varyans Analizi - Bulaşıcı Hastalıklar: Epidemiolojisi, Sürveyansı ve Yanıtı II Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
13 -Niteliksel Araştırma Tasarımları: Ölçüm Araçlarında Geçerlik ve Güvenirlik -Araştırma verilerinin tablo ve grafiklerle sunulması -Hipotezlerin Sınanması ve Sonuçların Yorumlanması -Klinik Epidemioloji Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
14 -Nicel Araştırma Raporunun Eleştirel Değerlendirilmesi -Örnek bilimsel araştırma değerlendirmesi -Çevresel ve Mesleki Epidemioloji Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA, -Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul - R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 121-135
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 1-Polit DF., Beck CT., Hungler BP. (2016) Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Tenth Ed Lippincott Williams & Wilkins, USA,

2-Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N,  (2014) Ed. Hemşirelikte Araştırma Süreç uygulama ve Kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul,

3-Arslan Ö., Bebiş H (2016) Hemşirelik Araştırmasının Esasları - Hemşirelik Uygulaması için Kanıtın Değerlendirilmesi, Pelikan Yayınları

4-Polit DF, Hungler BP. (2013) Study Guide for Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice, Eight Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia

5-Wood GL, Haber J: Nursing Research, Methods And Critical Appraisal For Evidence-Bese Practice. Mosby Elseiver. 2006Erefe İ.Hemşirelikte Araştırma: İlke, Süreç ve Yöntemler.Odak Ofset,Ankara, 2002.
6- R Bonita, R Beaglehole, T Kjellström (2009). Temel Epidemiyoloji, Dünya Sağlık Örgütü, 2. Baskı, sy: 149-166

7- Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V (2002). Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları

 

Diğer Kaynaklar

  Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O. N., Görak G., Karataş, Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü.,  Edi.Erefe İ. (2002). Hemşirelikte Araştırma, Odak Ofset, İstanbul.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
9
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
20
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest