HEM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Onkoloji Hemşireliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 400
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin; kanser epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri ile erken tanısına ilişkin teorik bilgileri, kanserli hastanın bakımını, semptomların kontrolünü, evde bakım ve hastanın palyatif bakımını, hasta ve ailesine destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kanserle ilgili temel kavramları açıklayabilir,
  • Kanserli hastaların bakım gereksinimlerini tanımlayabilir,
  • Kanser hastalarında görülen genel semptomları tanımlayablir
  • Kanser hastalarında görülen semptomları yönetebilir,
  • Kanserli hastanın palyatif bakım gereksinimlerini saptayabilir,
  • Kanserden korunma yöntemlerini açıklayabilir,
  • Kanserin tedavi yöntemlerini sıralayabilir.
Tanımı Ders genel olarak kanserin tanımı, fizyopatolojisi, epidemiyolojisi, sistemlere özgü sık karşılaşılan kanser türleri, kanserden korunma, tedavi ve bakım konularını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı; Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Gerekliliği.
2 Kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde ve Dünyada Epidemiyolojisi Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:3-19
3 Karsinogenezis ve Kanserin Sınıflandırılması Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:73-93
4 Kanserde Risk Faktörleri, Sistemlere Yönelik Belirti Bulgular, Kanserden Korunma ve Erken Tanı, Kanserin Tanı Yöntemleri Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:29-93
5 Kanserde Tedavi Yöntemleri ve Bakım (Radyoterapi,Kemoterapi, Cerrahi Tedavi, Hedefe Yönelik Tedaviler vb) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:95-273
6 Sık Karşılaşılan Bazı Kanser Türleri (Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Gastrointestinal Sistem Ve Üro-Genital Sistem Kanserleri, Baş-Boyun Kanserleri, Hematopoetik Sistem Kanserleri) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:567-923
7 Ara sınav
8 Sık Karşılaşılan Bazı Kanser Türleri (Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Gastrointestinal Sistem Ve Üro-Genital Sistem Kanserleri, Baş-Boyun Kanserleri, Hematopoetik Sistem Kanserleri) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:567-923
9 Kanserli Hastada Genel Semptomların Hemşirelik Yönetimi (Kanser ağrısı, Lenfödem, Uykusuzluk) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:303-567
10 Kanserli Hastada Hematolojik Sorunların Hemşirelik Yönetimi (Nötropeni,Kanama,Yorgunluk) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:303-567
11 Kanserli Hastada Gastro-İntestinal Sorunların Hemşirelik Yönetimi (Oral mukozit, Tat ve Koku Almada Değişiklik, Bulantı ve Kusma, Diyare ve Konstipasyon,İştahsızlık) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:303-567
12 Kanserli Hastada Deri Reaksiyonlarının Hemşirelik Yönetimi (Alopesi, El-Ayak Sendromu, Tırnak Değişiklikleri, Radyoterapi ile İlişkili Deri Reaksiyonları, Hedef Tedaviler ile İlgili Deri Değişiklikleri) Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015. ss:303-567
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

 Can G. Onkoloji Hemşireliği, Nobel Tıp Kitapevleri , İstanbul, 2015.

Diğer Kaynaklar

1.     Akdemir N, ve Birol  L.(2003) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, s:257-304.

2.     Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım (Edi:Can G.,2010),

3.     Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi (Ed:Can G.,2007)

4.     Kanser ve Palyatif Bakım (Ed: Uyar M, Uslu R, Kuzeyli-Yıldırım Y)

5.     Kanserde Evde Bakım (Ed: Fadıloğlu Ç, Şenuzun F)

6.     Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavisi (Ed: Göksel T, Özlü T)

7.     Yancik R, Ries LA. (2000). Aging and cancer in America: demographics and epidemiologic perspectives. Hematol Oncol Clin North Am,14: 1723.

8.     Akciğer Kanserinde Tedavi ve Bakım (Ed: Can G.,2010)

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
21
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilmek X
2 Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek X
3 Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip edebilmek X
4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürebilmek X
5 Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunmak X
6 Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurabilmek X
7 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak ulusal ve uluslararası mesleki platformlarda yerini alabilmek X
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
9 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmek X
10 Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilmek, hemşirelik uygulamalarında kullanabilmek, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilmek, eleştirel düşünebilmek X
11 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek X
12 En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki yenilikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
13 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest