Dersler


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


HEM 105  Mesleki Temeller I

Bu ders; hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci, iletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörleri, temel iletişim becerilerini, psikolojide araştırma yöntemleri, sinir bilim ve davranış, gelişim ve sosyal psikolojiyi kapsar.


HEM 103  Sağlığın Temelleri I

Bu ders: Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, canlılığın temel özellikleri, makromoleküller, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu ile hareket, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapı ve işlevleri konularını içerir.


ING 105  İngilizcede Akademik Beceriler I

Bu ders ile öğrencilerin A1-A2 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.


HEM 108  Hemşirelik Esasları Uygulaması

Bu ders; Temel hemşirelik uygulamalarının, gerek labaratuar gerekse klinik ortamda geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HEM 110  Mesleki Temeller II

Bu ders; görüşme tekniklerini, danışmanlık becerilerini, ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb özel durumu olan hastalara yaklaşımı,düşünme süreci, eleştirel düşünmenin önemi, eleştirel düşünme stratejileri, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır.


HEM 106  Hemşirelik Esasları

Bu ders; Öğrencilerin, hemşirenin temel kuram, kavram, ilke ve yöntem doğrultusunda uygulamaları yaparken ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 106  İngilizcede Akademik Beceriler II

Bu ders ile öğrencilerin A1-A2 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.


HEM 112  Sağlığın Temelleri II

Bu ders: sindirim, endokrin, genital,sinir sistemlerinin ve duyu organlarının anatomi, histoloji ve fizyolojilerini, beslenme ve metabolizmaya ilişkin biyokimyasal özelliklerini ve mikrobiyolojiyi kapsar.


HEM 215  İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

İç ve cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulama alanları olan Dahiliye servisleri ve dahili poliklinikler, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Dahili yoğun bakımlar, Hemodiyaliz, EKG ve Endoskopi ünitelerinde, Genel Cerrahi, Ortopedi, GKDC, Nöroşirurji Üroloji, KBB, Klinikleri, Acil servisler, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HEM 213  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, cerrahi hemşireliğine temel kavramları, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, cerrahi hastasında beslenme, cerrahi alan enfeksiyonları, yara ve yara iyileşmesi, cerrahi girişim gerektiren hastalıklarda ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.


HEM 211  İç Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders iç hastalıkları sorunu olan bireylere uygun hemşirelik yaklaşımında bulunabilmek için gerekli olan teorik bilgileri (hastalıkların fizyolojisi, patolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, hemşirelik bakımı, korunma ve rehabilitasyon) kapsar.


HEM 209  Sağlığın Değerlendirilmesi

Bu ders; sağlığın değerlendirilmesinde kültürün rolünü, sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemleri, sağlık öyküsünün alınmasını, fizik muayeneyi, gelişimsel dönemlere göre yaşam bulgularının değerlendirilmesini, bireyin baştan-ayağa sistemik ve ruhsal/sosyal yönden durumunu değerlendirmeyi ve ayrıca besin grupları, beden kitle indeksi, bazal metabolizma enerjisi, günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, beslenme eğitimi, özel durumlarda ve hastalık durumlarında beslenme önerilerini kapsamaktadır.


ENG 207  Klinik İngilizce I

Üretken becerilere odaklanma, temelde katılımcıların gerçek yaşamdaki sosyal durumlarla etkileşime girme becerileri. Program, hemşirelik endüstrisinin ilgili alanında metinler ve formatlar hazırlama ve anlama, katılımcılara uygun İngilizce kullanarak görev ve görevleri bir hemşire olarak yönetme ve yürütme konusunda bilgi verme ve verme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.


HEM 207  Sağlığın Temelleri III

Bu ders; strese hücresel yanıt, hücre zedelenmesi ve ölümü, akut ve kronik inflamasyon, doku tamiri ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, tromboembolik hastalıklar, infarktüs, şok, neoplazi, enfeksiyon hastalıklarının bulaş yolları, patogenezi, konak savunma mekanizmaları, sistemlere ait enfeksiyonları, özel konak enfeksiyonları ile ilaçların uygulama yolları, vücudun ilaç ve ilacın da vücut üzerine olan etkileri, ilaç etki mekanizmaları, istenmeyen yan etkiler ve zehirlilik durumlarında tedavi yaklaşımları, ilaç etkisini değiştiren faktörler ve tedavinin kişiselleştirilmesi konularını kapsar.


ENG 208  KLİNİK İNGİLİZCE II

Bu ders üretken becerilere odaklanma, temelde katılımcıların gerçek yaşamdaki sosyal durumlarla etkileşime girme becerilerini içerir. Program hemşirelik endüstrisinin ilgili alanında metinler ve formatlar hazırlama ve anlama, katılımcılara uygun İngilizce kullanarak görev ve görevleri bir hemşire olarak yönetme ve yürütme konusunda bilgi vermede yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.


HEM 216  Kadın Sağlığı ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

Kadın doğum servisleri ve çocuk servislerinde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HEM 214  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve aile, yaşlara göre büyüme ve gelişme, taramalar ve sağlşık eğitimini içerir. Hastaneye yatan çocuk, ailesi ve hemşire, hemşirelik süreci, çocuklarda sık görülen ruhsal sorunlar, kazalar ve zehirlenmeler, pediatride ilaç uygulamalarını açıklar. Pediatride sıvı-elektrolit dengesi, beslenme bozukluğu olan çocuk, normal ve yüksek riskli yenidoğan, konjenital defektli yenidoğan, enfeksiyon hastalıkları, onkolojik sorunu olan çocuk, solunum sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, hematolojik sorunu olan kollajen doku hastalığı olan çocuk, hematolojik sorunu olan çocuk, kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk, genitoüriner sistem sorunu olan çocuk, genetik sorunu olan çocuk, nörolojik sistem sorunu olan çocuk, deri hastalığı olan çocukların durumları konularını kapsar.


HEM 212  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders kadın sağlığının önemini, kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini, gebeliğin fizyolojisini, gebelikte annenin fizyolojisini, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası hemşirelik yaklaşımlarını, jinekolojide tanı, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımına ilişkin bilgileri kapsar.


HEM 208  Sağlığın Temelleri IV

Bu derste temel insan ve hasta hakları, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları, sağlık sektöründe karşılaşılan etik problemler ve çözüm yolları tartışılacak, konular örnek vakalarla rol play yöntemi de kullanılarak ve konu ile ilgili videolar izlenerek grup tartışması şeklinde yürütülecektir. Ders ayrıca hasta güvenliğinde yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar, iletişim ve ekip çalışması, tıbbi hatalar, kök neden analizi, tıbbi cihaz, kan güvenliği ve güvenli hastane ortamı, ilaç hataları ve ilaç güvenliği, hasta düşmeleri ve yaralanmaları önleme stratejileri, basınç ülserleri ve enfeksiyonları önleme stratejileri, çalışan sağlığı, hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutunu kapsar.


ST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HINT 413  Dahili Birimler Hemşireliği- I

Dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HINT 411  Cerrahi Birimler Hemşireliği-I

Cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir


HEM 317  Sağlık Alanında Araştırma I

Bu ders; Hemşirelikte araştırmanın önemi, araştırma ve etik, , araştırma sürecinin adımları, araştırma tasarımları, ölçüm araçlarında geçerlik ve güvenirlik, nicel araştırma raporunun eleştirel değerlendirilmesi, temel istatistik kavramları, araştırma verilerinin girişi, sunulması ve verilerin özetlenmesi, istatistik ve olasılık, hipotez sınamaları, epidemiyolojinin tanımı, ilkeleri, epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, tanımlayıcı epidemiyoloji, nedensellik kavramı, bildirim ve sürveyans, epidemiyolojik araştırmalar (vaka-kontrol analizi, analitik; kesitsel; kohort, müdahale araştırmaları; metadolojik araştırmalar ), sağlık bilgilerinin sunulması, sağlık bilgilerinin aktarılması konularını kapsar.


HEM 315  Hemşirelikte Yönetim Uygulaması

Bu ders, öğrencilerin, hemşirenin yönetici rolü ile ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.


HEM 311  Hemşirelikte Yönetim

Bu ders, yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavramları içerir.


ENG 307  Mesleki İngilizce I

Program, üretken becerilere odaklanarak, öğrencilerin temel olarak iletişim becerilerini kullanarak, sosyal ortamlarda etkileşime girmesini sağlar. Program ayrıca, hemşirelik alanında İngilizce metinler ve uygun formatlar oluşturma ve anlama, hemşire olarak, bilgi paylaşımında bulunarak, görev ve görevleri yönetme, yürütme ve bilgi verme konularında yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.


HEM 318  Sağlık Alanında Araştırma- II

Bu ders; Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının önemi, yararları, kanıt düzeyleri, kanıt düzeyi yüksek çalışmalara ulaşabilme ve değerlendirebilme, ,geriatrik bireyleri kapsamlı değerlendirme yaparak risklere yönelik önlem alma becerilerini kapsar.


HEM 316  Halk Sağlığı Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

Bu ders, Halk sağlığı hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği uygulama alanlarında hemşirelik bakımının gözlenmesi, uygulanması ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini içerir.


HEM 314  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders: Ruhsal hastalıklardan korunma yöntemlerini, ruhsal hastalık belirtilerini, kültürlerarası farklılıkları, bakım yöntemlerini, yasal süreçler ve hemşirelik bakımını kapsamaktadır.


HEM 312  Halk Sağlığı Hemşireliği

Bu ders, halk sağlığı, toplum sağlığı ve tanılanması kavramlarını, farklı yaş ve cinsiyetlere özel sağlığı geliştirmede hemşirenin rollerini, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanlarından olan, aile sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği ve işçi sağlığı hemşireliği konularını içerir.


ENG 308  MESLEKİ İNGİLİZCE II

Program üretken becerilere odaklanarak, öğrencilerin temel olarak iletişim becerilerini kullanarak sosyal ortamlarda etkileşime girmesini sağlar. Program ayrıca hemşirelik alanında İngilizce metinler ve uygun formatlar oluşturma ve anlama, hemşire olarak, bilgi paylaşımında bulunarak, görev ve görevleri yönetme, yürütme ve bilgi verme konularında yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.


ST 304  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HINT 414  Dahili Birimler Hemşireliği- II

Dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HINT 412  Cerrahi Birimler Hemşireliği-II

Cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


Seçmeli Dersler


HEM 220  Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Bu ders; ameliyathane yapı, mimarisi ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonlarını, ameliyathane hemşiresininnin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini, yoğun bakımda takip edilen hastalarda sık görülen kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik sorunlar ve hemşirelik yaklaşımlarını, bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını, yoğun bakım hastasının nutrisyonel gereksinimlerini kapsar.


HEM 313  Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği

Bu ders; öğrencilerin sağlıklı/hasta yaşlılar ve evde/bakım evlerinde bakım gereksinimi olan her yaştaki bireylerin ; uygun hemşirelik bakımının planlanması, yönetimi ile ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.


HEM 319  İlk ve Acil Yardım

Bu ders; tıbbi ve travmatik acil vakaların tanılanmasına, tıbbi ve travmatik acil vakalarda hastanın değerlendirilmesine, tıbbi ve travmatik acil vakalarda uygun ilk ve acil yardım müdahalelerinin yapılmasına yönelik bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.


HEM 340  0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme

Bu ders, büyüme ve gelişmenin tanımı, büyüme ve gelişme kuramları, 0-6 yaş dönemine özel fiziksel, duygusal, sosyal, kognitif gelişme ve normalden sapmaları tanılama kriterleri ve çocukluk döneminde sıklıkla görülebilen davranış bozukluklarını kapsar


HEM 341  Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Bu ders, Yara ve ostomi bakım hemşireliğinin önemini, Yara etyolojileri, sınıflaması, tanılama, iyileşme aşamalarını komplikasyonlarını, ostomi etyolojileri, tipleri ve hemşirelik yaklaşımlarını kapsar.


HEM 344  Hareket ve Dans


HEM 345  EKG

Bu derste 12 derivasyonlu EKG’de dalgalar, bu dalgaların özellikleri, derivasyonlar, ritm okuma, anormal ritm tanıma, patolojik durumlarda EKG okuma ve yorumlamaya ilişkin bilgiler tartışılacaktır.


HEM 346  Hemşirelikte Profesyonellik

Bu ders; Hemşireliğin dünü bugünü ve yarınını, Hemşirelik mesleğinin örgütlenmesini ve mesleki kuruluşları, Profesyonellik kavramını, Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme, Profesyonel Hemşirelik Rolleri, Hemşirelikte Değişim Süreci, Hemşirelikte Politika ve Ekonomi, Hemşirelikte Profesyonel Güç, Kültür ve Hemşirelik, Hemşirelikte inovasyon ve girişkenlik konularını içerir.


HEM 347  Kronik Hastalıklar Hemşireliği

Kronik Hastalıklar ve Önemi, Primer ve Sekonder Korunma, Kronik Hastalıklarda Uyum Süreci ve Bakım, toplumda sık görülen kronik hastalıklar ve Bakımı, Kronik Ağrı ve Bakım, Kronik Hastalıklarda Alternatif ve Tamamlayıcı Bakım


HEM 350  İnfertilite ve Aile Planlaması

Bu ders; aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, dünyada ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları ve uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması danışmanlığında hemşirenin yeri ve önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyon, infertilite konularını içerir.


HEM 400  Onkoloji Hemşireliği

Bir dönem boyunca, onkoloji hemşiresinin rolleri, kanserin Tanımı, Tarihçesi, Ülkemizde Ve Dünyada Kanser Epidemiyolojisi, Karsinogenezis Ve Kanserin Sınıflandırılması; Kanserde Risk Faktörleri, Sistemlere Yönelik Belirti Bulgular, Tanı Yöntemleri, Kanserde Tedavi Yöntemleri ve Bakım, Kanserli Hastada Semptom Kontrolü ve Bakım; Kanserden Korunma ve Erken Tanı ; Onkolojik Aciller ; Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Korunması (Hemşire-Hasta Ve Yakını); Kanserli Hastada Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon; Kanserli Hastada Taburculuk ve Evde Bakım; Kanserli Hastada Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm konularını karşılıklı tartışma konuları güncel makaleler ve görseller ile anlatılacaktır.


HEM 410  Kültürlerarası Hemşirelik

Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri, sağlıkta kültürel davranışlar, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim, bir hastalığın farklı kültürlere göre yaşanması, kültürlerarası hemşirelik kavramı, kültürlerarası bakım yaklaşımı konularını kapsar.


HEM 420  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

Fiziksel hastalık nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bunlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve tedavi ekibine psikososyal bakım girişimleri ve ekip çalışması anlatılacaktır.


HEM 426  Transplantasyon Hemşireliği

Bu ders, organ nakli hemşireliğinde temel kavramları, organ naklinin yasal ve etik boyutunu organ nakli geçirecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.


SB 220  Sağlığın Geliştirilmesi

Sağlıkla ilgili kavramlar, sağlığın boyutları, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, sağlığı koruma ve geliştirme ve hemşirenin rolleri, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam kalitesi, holistik (bütüncül) sağlık, sağlık ve sağlığı geliştirmeyle ilgili kuram ve modeller, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, sağlığı geliştirme politika ve stratejileri, toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimi.


SB 230  Konuşma ve Sunma Becerileri

Bu ders, etkili konuşma ve sunma teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulamaları içerir.


HINT 410  Cerrahi Birimler Hemşireliği (Intörn)-I


HINT 420  Dahili Birimler Hemşireliği (İntörn)-I


HINT 430  Cerrahi Birimler Hemşireliği (Intörn)-II


HINT 440  Dahili Birimler Hemşireliği (İntörn)-II