Bizi takip edin
|
EN

Dersler


TURK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


HEM 105  Mesleki Temeller I

Bu ders; hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi ve felsefesi, meslek kavramı ve meslekleşme süreci, iletişim kavramı ve iletişimi etkileyen faktörleri, temel iletişim becerilerini, psikolojide araştırma yöntemleri, sinir bilim ve davranış, gelişim ve sosyal psikolojiyi kapsar.


HEM 103  Sağlığın Temelleri I

Bu ders: Anatomi, histoloji, fizyoloji ve biyokimya ile ilgili temel kavramlar, anatomik terminoloji, canlılığın temel özellikleri, makromoleküller, hücre, doku, organ ve sistem organizasyonu konularını içerir. Hareket, solunum, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin yapı ve işlevlerini kapsar.


ING 105  İngilizcede Akademik Beceriler I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


IUE 100  Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


HEM 108  Hemşirelik Esasları Uygulaması

Bu ders; temel hemşirelik becerilerinin öncelikle laboratuvar, daha sonra da klinik uygulamasını kapsamaktadır.


HEM 110  Mesleki Temeller II

Bu ders; görüşme tekniklerini, danışmanlık becerilerini, ağrısı olan anksiyeteli, ağlayan vb özel durumu olan hastalara yaklaşımı, düşünme süreci, eleştirel düşünmenin önemi, eleştirel düşünme stratejileri, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır.


HIST 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 106  İngilizcede Akademik Beceriler II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


HEM 112  Sağlığın Temelleri II

Bu ders: sindirim, endokrin, genital, sinir sistemleri ve duyu organlarının anatomik, histolojik ve fizyolojik özelliklerini, beslenme ve metabolizmaya ilişkin biyokimyasal özellikleri ve temel mikrobiyoloji konularını kapsar.


HEM 106  Hemşirelik Esasları

Bu ders; öğrencilerin, hemşirenin temel kuram, kavram, ilke ve yöntem doğrultusunda uygulamaları yaparken ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.


ING 205  Klinik İngilizce I

Bu ders, sağlık bilimleri alanınfaki öğrencilerinin gerçek yaşamdaki sağlık durumlarında etkileşim kurmak için uygun İngilizceyi kullanarak görevleri yönetmelerine ve yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


HEM 215  İç Hastalıkları ve Cerrahi Hemşireliği Uygulaması

Dahili ve cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HEM 213  Cerrahi Hemşireliği

Bu ders, cerrahi hemşireliğine temel kavramları, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, cerrahi hastasında beslenme, cerrahi alan enfeksiyonları, yara ve yara iyileşmesi, cerrahi girişim gerektiren hastalıklarda ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.


HEM 211  İç Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, iç hastalıkları sorunu olan bireylere uygun hemşirelik yaklaşımında bulunabilmek için gerekli olan teorik bilgileri (hastalıkların fizyolojisi, patolojisi, tanı-tedavi yöntemleri, hemşirelik bakımı, korunma ve rehabilitasyon) kapsar.


HEM 209  Sağlığın Değerlendirilmesi

Bu ders; sağlığın değerlendirilmesinde kültürün rolünü, sağlık değerlendirmesine yönelik kullanılan yöntemleri, sağlık öyküsünün alınmasını, fizik muayeneyi, gelişimsel dönemlere göre yaşam bulgularının değerlendirilmesini, bireyin baştan-ayağa sistemik ve ruhsal/sosyal yönden durumunu değerlendirmeyi; ayrıca besin ögeleri, günlük enerji gereksiniminin hesaplanması, özel durumlarda ve hastalık durumlarında beslenme önerilerini kapsamaktadır.


HEM 207  Sağlığın Temelleri III

Bu ders; strese hücresel yanıt, hücre zedelenmesi ve ölümü, akut ve kronik inflamasyon, doku tamiri ve yara iyileşmesi, hemodinamik bozukluklar, tromboembolik hastalıklar, infarktüs, şok, neoplazi, enfeksiyon hastalıklarının bulaş yolları, patogenezi, konak savunma mekanizmaları, sistemlere ait enfeksiyonları, özel konak enfeksiyonları ile ilaçların uygulama yolları, vücudun ilaç ve ilacın da vücut üzerine olan etkileri, ilaç etki mekanizmaları, istenmeyen yan etkiler ve zehirlilik durumlarında tedavi yaklaşımları, ilaç etkisini değiştiren faktörler ve tedavinin kişiselleştirilmesi konularını kapsar.


HEM 216  Kadın ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması

Kadın hastalıkları ve doğum servisleri ile çocuk servislerinde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesidir.


HEM 214  Çocuk Sağlığı Hemşireliği

Bu ders çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı sorunları, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, etik ve yasal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve aile, yaşlara göre büyüme ve gelişme, taramalar ve sağlık eğitimini içerir. Bu ders, sağlıklı/hasta çocuk ve ailesinin gereksinimlerini, pediatri hemşiresinin sorumluluklarını, hemşirelik sürecini, çocuklarda sık görülen sorunları, kazalar ve zehirlenmeleri, pediatride ilaç uygulamalarını açıklar.


HEM 212  Kadın Sağlığı Hemşireliği

Bu ders kadın sağlığının önemini, kadın sağlığını etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini, gebeliğin fizyolojisini, gebelikte annenin fizyolojisini, doğum öncesi, doğum sırası ve sonrası hemşirelik yaklaşımlarını, jinekolojide tanı, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımına ilişkin bilgileri kapsar.


HEM 208  Sağlığın Temelleri IV

Bu ders, temel insan ve hasta hakları, sağlık personelinin hukuki sorumlulukları, sağlık sektöründe karşılaşılan etik problemler ve çözüm yolları, hasta güvenliğindeki riskli ve öncelikli alanlar, iletişim ve ekip çalışması, tıbbi hatalar, kök neden analizi, çalışan sağlığı, hasta güvenliğinde etik ve hukuki boyut konularını kapsar.


ING 206  Klinik İngilizce II

Bu ders, sağlık alanındaki öğrencilerinin dinleme, okuma ve yazma alanındaki iletişim ve organizasyon becerilerini arttırarak gelişmekte olan İngilizce pratik dil becerilerini ilerletmelerine olanak vermek için tasarlanmıştır.


ING 405  Klinik İngilizce V

Ders öğrencilerinin sağlık alanında görevleri yerine getirirken etkili yazmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.


HINT 413  Dahili Birimler Hemşireliği- I

Bu ders, dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır. Bu ders, dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.


HINT 411  Cerrahi Birimler Hemşireliği-I

Bu ders, cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.


HEM 333  Mesleki Uygulama

Bu ders, öğrencilerin hemşirelik bakımında teorik bilgileri kullanmalarını ve mesleki becerilerini geliştirmeyi içerir.


ING 305  Klinik İngilizce III

Ders öğrencilerin gerçek hayat durumlarında İngilizce iletişim becerilerini kullanarak etkileşimde bulunmalarına hazırlamak için tasarlanmıştır.


HEM 327  Sağlık Alanında Araştırma

Bu ders; Hemşirelikte araştırmanın önemi, araştırma ve etik, araştırma sürecinin adımları, araştırma tasarımları, ölçüm araçlarında geçerlik ve güvenirlik, nicel araştırma raporunun eleştirel değerlendirilmesi, temel istatistik kavramları, araştırma verilerinin girişi, sunulması ve verilerin özetlenmesi, istatistik ve olasılık, hipotez sınamaları konularını kapsar.


HEMST 304  Staj

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda üç haftalık saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HEM 331  Hemşirelikte Yönetim

Bu ders, yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavramları içerir.


HEM 334  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders; ruhsal hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini, ruhsal hastalık belirtilerini, psikiyatrik hastalıkların bakımını yasal süreçleri ve hemşirelik bakımını kapsamaktadır.


HEM 336  Halk Sağlığı Hemşireliği

Bu ders, halk sağlığı, toplum sağlığı ve tanılanması kavramlarını, farklı yaş ve cinsiyetlere özel sağlığı geliştirmede hemşirenin rollerini, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanlarından olan, aile sağlığı hemşireliği, evde bakım hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği ve işçi sağlığı hemşireliği konularını içerir.


HEM 332  Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

Bu ders, Halk sağlığı ve Ruh Sağlığı hemşireliği uygulama alanlarında hemşirelik bakımının gözlenmesi, uygulanması ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini içerir.


ING 306  Klinik İngilizce IV

Ders sağlık alanındaki öğrencilerinin İngilizce mesleki iletişim düzeyini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


HINT 414  Dahili Birimler Hemşireliği- II

Bu ders, dahili kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.


ING 406  Klinik İngilizce VI

Bu ders, sağlık bilimleri öğrencilerinin hastaların geçmişini ve bulgularını sağlık bağlamında etkili ve profesyonel bir şekilde yazarak belgelemelerini ve açıklamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.


HINT 412  Cerrahi Birimler Hemşireliği-II

Bu ders, cerrahi kliniklerde hemşirelik bakım yönetiminin geliştirilmesi ve teorik bilgi ile ilişkilendirilmesini kapsamaktadır.


Seçmeli Dersler


HEM 220  Ameliyathane ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Bu ders; ameliyathane yapı, mimarisi ve yönetimini, ameliyathanede hasta pozisyonlarını, ameliyathane hemşiresininnin görev yetki ve sorumluluklarını, ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğini, yoğun bakımda takip edilen hastalarda sık görülen kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik sorunlar ve hemşirelik yaklaşımlarını, bilinçsiz hasta bakımında uygun hemşirelik yaklaşımlarını, yoğun bakım hastasının nutrisyonel gereksinimlerini kapsar.


HEM 313  Geriatri ve Evde Bakım Hemşireliği

Bu ders; öğrencilerin sağlıklı/hasta yaşlılar ve evde/bakım evlerinde bakım gereksinimi olan her yaştaki bireylere yönelik uygun hemşirelik bakımının planlanması, yönetimi ile ilgili yeterlilikleri kazanmasını sağlayan bilgi ve becerileri içerir.


HEM 319  İlk ve Acil Yardım

Bu ders; tıbbi ve travmatik acil vakaların tanılanmasına, tıbbi ve travmatik acil vakalarda hastanın değerlendirilmesine, tıbbi ve travmatik acil vakalarda uygun ilk ve acil yardım müdahalelerinin yapılmasına yönelik bilgi ve uygulamaları kapsamaktadır.


HEM 340  0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme

Bu ders, büyüme ve gelişmenin tanımı, büyüme ve gelişme kuramları, 0-6 yaş dönemine özel fiziksel, duygusal, sosyal, kognitif gelişme ve normalden sapmaları tanılama kriterleri ve çocukluk döneminde sıklıkla görülebilen davranış bozukluklarını kapsar.


HEM 341  Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Bu ders, Yara ve ostomi bakım hemşireliğinin önemini, yara etyolojileri, sınıflaması, tanılama, iyileşme aşamalarını komplikasyonlarını, ostomi etyolojileri, tipleri ve hemşirelik yaklaşımlarını kapsar.


HEM 345  EKG

Bu derste 12 derivasyonlu EKG’de dalgalar, bu dalgaların özellikleri, derivasyonlar, ritm okuma, anormal ritm tanıma, patolojik durumlarda EKG okuma ve yorumlamaya ilişkin bilgiler tartışılacaktır.


HEM 346  Hemşirelikte Profesyonellik

Bu ders; Hemşireliğin dünü bugünü ve yarınını, Hemşirelik mesleğinin örgütlenmesini ve mesleki kuruluşları, Profesyonellik kavramını, Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme, Profesyonel Hemşirelik Rolleri, Hemşirelikte Değişim Süreci, Hemşirelikte Politika ve Ekonomi, Hemşirelikte Profesyonel Güç, Kültür ve Hemşirelik, Hemşirelikte inovasyon ve girişkenlik konularını kapsar.


HEM 347  Kronik Hastalıklar Hemşireliği

Bu ders; kronik hastalıklar ve önemi, primer ve sekonder korunma, kronik hastalıklarda uyum süreci ve bakım, toplumda sık görülen kronik hastalıklar ve bakımı, kronik ağrı ve bakım, kronik hastalıklarda alternatif ve tamamlayıcı bakım konularını içerir.


HEM 350  İnfertilite ve Aile Planlaması

Bu ders; aile planlamasının tanımı ve önemi, aile planlamasının amacı ve yararları, dünyada ve Türkiye’de nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığında hemşirenin yeri ve önemi, aile planlaması yöntemleri, acil ve özel durumlarda kontrasepsiyon, infertilite tanı ve tedavi yöntemleri konularını içerir.


HEM 400  Onkoloji Hemşireliği

Bu ders öğrencilerin; Onkoloji Hemşireliği, kanser epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, tanı ve tedavi yöntemleri ile erken tanıya ilişkin teorik bilgileri, sık görülen kanser tiplerini, kanserli hastanın bakımını, semptomların kontrolünü, evde bakım ve hastanın palyatif bakımını, hasta ve ailesine destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır.


HEM 410  Kültürlerarası Hemşirelik

Bu ders, sağlık, hastalık ve kültür kavramı, sağlık ve hastalığı etkileyen kültürel faktörleri, din sağlık ve kültür ilişkisini, kültürlerarası hemşireliğin tanımı, amacı, önemi ve tarihsel gelişimini, kültürel yeterlilik ve gelişim sürecini, kültürlerarası hemşirelik modellerini ve kullanım alanlarını, Dünya’daki farklı kültürleri, Türkiye’de farklı kültürleri ve sağlık yaklaşımlarını, Türkiye’de kültürel çeşitliliği ve sağlık uygulamaları konularını kapsar.


HEM 420  Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

Bu ders; fiziksel hastalık nedeniyle ortaya çıkan sorunlar ve bunlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve tedavi ekibine psikososyal bakım girişimleri ve ekip çalışmasını kapsamaktadır.


HEM 426  Transplantasyon Hemşireliği

Bu ders, organ nakli hemşireliğinde temel kavramları, organ naklinin yasal ve etik boyutunu organ nakli geçirecek hastanın ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hemşirelik bakımı kapsar.


HS 301  Engellilik ve Toplum

Engellilik tüm hastalıklar, çocukluk ve yaşlılık gibi gelişimsel evreler ve gebelik gibi sağlıklı durumlarda dahi karşılaştığımız sosyokültürel bozukluklar ve yetersiz politikalar sebebi ile ortaya çıkan bir olgudur. Sağlık çalışanlarının bütüncül bir tedavi yaklaşım izlemesi için engelleri azaltabilecek ve iyileştirmeyi destekleyecek fiziksel ve çevresel düzenlemeler, engelli bireyin yasal hakları, aile yaşantısı ve sosyal uyum konularında bilgi sahibi olmaları ve engel grupları ile iletişim becerilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır.


HUK 467  Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı ve yaşam hakkı temelinde, uluslararası ve ulusal hukukta karşılaştırmalı olarak hukuk kuralları ve uygulaması.


İMT 310  Türk İşaret Dili*

Bu derste, Türk işaret dili tarihi, alfabe ve temel kavramlar öğretilir. Ders kapsamında, görsel bir dil olan işaret dili konusunda, işitme engeli bulunmayan kişilere, işitme engelli bireylere hastane, okul, mahkeme, karakol gibi farklı toplumsal ortamlarda yardımcı olabilecek temel düzeyde işaret dili bilgisi verilmektedir.


MI 370  Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir. Bu ders toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Toplumsal cinsiyeti kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alacağız ve ırk, etnisite, sınıf ve cinsellik gibi kategorilerle kesişim noktalarını da inceleyerek toplumsal cinsiyetin medyadaki temsiliyetinin hayatımızdaki önemini kavrayacağız. Ders, ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşacak ve güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz.


SB 220  Sağlığın Geliştirilmesi

Bu ders; sağlıkla ilgili kavramlar, sağlığın boyutları, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, sağlığı koruma ve geliştirme ve hemşirenin rolleri, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam kalitesi, holistik (bütüncül) sağlık, sağlık ve sağlığı geliştirmeyle ilgili kuram ve modeller, sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası örgütler, sağlığı geliştirme politika ve stratejileri, toplumda sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık eğitimini kapsar.


SB 230  Konuşma ve Sunma Becerileri

Bu ders, etkili konuşma ve sunma teknikleri hakkında teorik bilgi ve uygulamaları içerir.


SB 344  Hareket ve Dans

Bu ders, hareket ve dansın anlamı, işlevleri, sağlığa etkileri, iletişim, anlatım ve empati konularını kapsamaktadır.


SB 360  Engellilik Ve Toplum

Engellilik tüm hastalıklar, çocukluk ve yaşlılık gibi gelişimsel evreler ve gebelik gibi sağlıklı durumlarda dahi karşılaştığımız sosyokültürel bozukluklar ve yetersiz politikalar sebebi ile ortaya çıkan bir olgudur. Sağlık çalışanlarının bütüncül bir tedavi yaklaşım izlemesi için engelleri azaltabilecek ve iyileştirmeyi destekleyecek fiziksel ve çevresel düzenlemeler, engelli bireyin yasal hakları, aile yaşantısı ve sosyal uyum konularında bilgi sahibi olmaları ve engel grupları ile iletişim becerilerini geliştirmeleri önem taşımaktadır.


SB 410  Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik ve İnovasyon

Bu ders, sağlık bilimlerinde inovasyon ve girişimciliğin tanımı ve önemi, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, sağlık bilimlerinde inovasyon ve girişimcilikle ilgili konuları kapsar.


YMİ 460  İletişimde Dil ve Diksiyon*

Öğrenciler diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaktır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.