Bizi takip edin
|
EN

HEM 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
0-6 Yaş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HEM 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, çocukluğun 0-6 yaş dönem özelliklerini ve bu döneme ilişkin gerekli kavramları ve kuramları öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 0-6 yaş dönemine ilişkin kavramları ve kuramları tanımlayabilecektir,
  • 0-6 yaş dönemi büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri açıklayabilecektir,
  • 0-6 yaş dönemi fiziksel büyümeyi değerlendirebilecektir,
  • 0-6 yaş döneminde çocuğun büyüme ve gelişim sürecinde normalden sapmaları tanımlayabilecektir,
  • Tehdit altındaki çocuğun sağlık bütünlüğünü sağlayabilecek (koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici) hemşirelik girişimlerini sayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, büyüme ve gelişmenin tanımı, büyüme ve gelişme kuramları, 0-6 yaş dönemine özel fiziksel, duygusal, sosyal, kognitif gelişme ve normalden sapmaları tanılama kriterleri ve çocukluk döneminde sıklıkla görülebilen davranış bozukluklarını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Büyüme ve Gelişmenin Tanımı Yeşilyaprak B. (2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 10. Baskı, Pegem yayıncılık, Ankara. s: 27-73 Ergin, H., Yıldız, A. (2010). Gelişim Psikolojisi. 2. Baskı, Nobel yayıncılık, Ankara. s:33-37
2 Büyüme ve Gelişme Kuramları Yeşilyaprak B. (2004). s:75-132 Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:7-14
3 0-6 Yaş Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Etmenler Yeşilyaprak B. (2004). s: 132-140. Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:40-51
4 0-6 Yaş Fiziksel Büyüme ve Değerlendirme Kriterleri Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:17-21
5 Nöromotor Gelişim Süreci Yeşilyaprak B. (2004). s: 75-107 Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:104-138
6 Duyu Organları Gelişim Süreci ve Çocuğun Tuvalet Eğitimine Hazırlanması Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:67-96
7 ARA SINAV
8 Zeka ve Zihinsel Gelişim Sak, U. (2016). Zeka ve Gelişimi. In book: Eğitim Psikolojisi Chapter 4: Publisher: Anadolu Üniversitesi Basımevi. https://www.researchgate.net/publication/315447805_Zeka_ve_Gelisimi
9 Psikososyal Gelişim Süreci Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:144-179 Yeşilyaprak B. (2004). s: 109-140
10 Çocuk ve Oyun Kurt, G., Özkaya tortamış, B. (2015). Çocuk ve oyun: Çocukların öğrenmesini ve anlamasını destekleme In book: Okul Öncesi Eğitime Giriş Edition: 2 Chapter: 6 Publisher: Eğiten Kitap. https://www.researchgate.net/publication/338607168_Cocuk_ve_oyun_Cocuklarin_ogrenmesini_ve_anlamasini_destekleme Ayan, S., Memiş, A.U. (2012). Erken Çocukluk Döneminde Oyun. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 14 (2): 143-149 https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931789.pdf
11 Çocuğun Büyüme ve Gelişim Sürecinde Normalden Sapmaları Tanılama Kriterleri Tunçeli, H. İ., Zembat, R. (2017). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Değerlendirilmesi ve Önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 3, s:01-12. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/339966 Alabay, E. (2016). Türkiye’de ve Dünyada Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Süreci. Anadolu Üniversitesi Yayınları. https://www.researchgate.net/publication/341001121_Turkiye'de_ve_Dunyada_Gelisimsel_Tani_ve_Degerlendirme_Sureci
12 Çocukluk Dönemi Uyaranlarının Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri Yeşilyaprak B. (2004). s: 132-140. Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:235-242
13 Çocukluk Dönemi Haklar (yenidoğan-çocuk hakları) ve İhmal-İstismar Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:245-256
14 Çocukluk Döneminde Sıklıkla Görülebilen Davranış Bozuklukları Ergin, H., Yıldız, A. (2010). s:265-288
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

      1. Yeşilyaprak B. (2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. 10. Baskı, Pegem yayıncılık, Ankara. ISBN-ISSN 975-6802-77-4

      2. Ergin, H., Yıldız, A. (2010). Gelişim Psikolojisi. 2. Baskı, Nobel yayıncılık, Ankara. ISBN-ISSN 978-605-395-313-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
7
7
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X
2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

X
6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.