Bizi takip edin
|
EN

SB 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Bilimlerinde Girişimcilik ve İnovasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SB 410
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, sağlık bilimlerinde yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin önemini kavraması, inovasyon ve girişimcilik konusunda gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
  • yenilikçi ve yaratıcı düşünme tekniklerini tanımlayabilecektir,
  • inovasyon kavramını tanımlayabilecektir,
  • inovasyon sürecinin temel öğelerini açıklayabilecektir,
  • sağlık bilimlerinde yaratıcılık ile ilgili son uygulamaları açıklayabilecektir,
  • patent alma sürecinin basamaklarını sıralayabilecektir,
  • sağlık alanında faydalı bir model planlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, sağlık bilimlerinde inovasyon ve girişimciliğin tanımı ve önemi, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, sağlık bilimlerinde inovasyon ve girişimcilikle ilgili konuları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Değişim,Sağlıkta değişimin gereği Aslan Ö., Boz C., Cerit M. (2018). Sağlık inovasyonu üzerine kavramsal bir çerçeve ve sağlıkta dönüşüm programı. Social Sciences Studies Journal 4(15):786-798. https://www.researchgate.net/publication/330104725_SAGLIK_INOVASYONU_UZERINE_KAVRAMSAL_BIR_CERCEVE_VE_SAGLIKTA_DONUSUM_PROGRAM
2 İnovasyon kavramı Şen N. (2017). İnovasyon ve Girişimcilik. Elçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7473/471198.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3 Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Bilimleri Alanında İnovasyonun yeri ve örnekler Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. ss: 1-32 Memişoğlu D., Kalkan B. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim, İnovasyon Ve Türkiye. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.21, S.2, s.645-665. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195319
4 Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Yeşilyurt E. (2020). Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı bir Derleme Çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. DOI: 10.26466/opus.662721 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1083219
5 İnovasyon Süreci Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. ss:35-42 Deniz S., Çimen M. (2016). Sağlık Kuruluşlarında İnovasyon Aracı Olarak Altı Sigma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 42 https://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/6iksisat_kamu_isletme/deniz_serkan_mesutcimen.pdf
6 Sağlık Bilimlerinde İnovasyonu etkileyen faktörler Avcı, P. (2017). Sağlık Örgütlerinde İnovasyon. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdar Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:6 Sayı:5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369634 Şengün H. (2016). Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon. Med Bull Haseki 54:194-8. DOI: 10.4274/haseki.3057 http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_15368/194-198.pdf Kartal H., Kantek F. (2018). Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 1(5) https://jag.journalagent.com/shyd/pdfs/SHYD_5_1_57_63.pdf
7 Fikir üretme ve patent alma süreci Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. ss:49-60 Çalışkan M.G. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Patent Süreçleri ve Bu Süreçlerin Patent Sistemine Etkisi. Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Başkanlığı. https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/DF9EB5A9-9D4B-4535-BA3D-EFC609211EF3.pdf;jsessionid=C9BE1E944C53BF9D03834B9E3A5F016A
8 Faydalı model ve patent alma süreci Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. s: 65-85 Türk Patent ve Marka Kurumu. Patent/Faydalı Model. (2017). https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/AF964193-C9F5-4B27-94D8-0CF5354EBA1D.pdf
9 İnovatif ürünlerde koruma ve yasal süreçler Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. ss: 85-99
10 Faydalı model planlama
11 Faydalı model planlama
12 Faydalı model planlama
13 Faydalı model planlama
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yeliz Doğan Merih. (2018). İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası. Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN9786053353935 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
42
42
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Aile ve toplumun sağlık ve refahı için hemşirelik ve sağlık bilimi alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Bütüncül yaklaşımla aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3

Hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirirken kanıta dayalı uygulamaları ve yeni yaklaşımları takip eder.

X
4

Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izler ve kendini geliştirme sorumluluğunu sürdürür.

X
5

Uygulamalarda birey, aile, toplum ve sağlık ekibi ile etkili iletişim kurar.

6

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip ve hukuksal hak ve sorumluluklarının farkında olarak mesleki platformlarda yerini alır.

7

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.

8

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

X
9

Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilir, hemşirelik uygulamalarında kullanabilir, yeni problem alanları belirleyebilir ve eleştirel düşünebilir.

X
10

Hemşirelik alanında verilerin toplanması, yorumlanması, girişimlerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır.

11

Bir yabancı dili kullanarak hemşirelik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.